Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme
4Son Sanayi ve Ticaret A.Ş.

07 Nisan 2016 Tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla 4SON Sanayi ve Ticaret A.Ş (4 Son Safety) olarak aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında siz değerli ziyaretçilerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, müşterilerimizin çalışanlarını, alt yüklenicilerimizi bilgilendirmek isteriz.

4 Son Safety olarak, gerek 4 Son Safety nezdindeki çalışma süreniz, gerek 4 Son Safety ile girdiğiniz sözleşme ilişkisi, gerek tedarik ilişkisi süresince, gerek 4 Son Safety nezdindeki çalışma süreniz boyunca, gerekse de 4 Son Safety ile olan ilişiğinizin herhangi bir nedenle kesilmesi ve benzeri hallerde; kişisel verilerinizin işlenmesi amacı ile açık rızanızı almak ve imzalamanız için tarafınıza ileteceğimiz tüm belgelerin aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında hazırladığımız işbu Bilgilendirme Metni ve her hâlükârda yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde olacağını bilgilerinize sunarız.

1) Kişisel Verirlerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile güdülen amaç özel hayatın gizliliği başta olmak üzere; kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile bu sayılanların uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

4 Son Safety olarak Kanun kapsamında; gerek çalışanlarımız, gerek müşterilerimiz, gerek sözleşme ilişkisi içine girdiğimiz kişiler, çalışan adaylarımız, tedarikçilerimiz ve tedarikçilerimizin çalışanları, alt yüklenicilerimiz ve ziyaretçilerimiz, web sitemiz, kullandığımız bilgisayar programları ve uygulamaları, mobil uygulamalar aracılığı ile toplayacağımız kişisel verilerinizi yine Kanun’un amacına uygun olarak hukuki yükümlülüklerimizin ifası başta olmak üzere, ticari faaliyetlerimizin devamı, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin ifası amacıyla kullanacağımızı, kayıt edeceğimizi, saklayacağımızı, koruyacağımızı, işleyeceğimizi, güncelleyeceğimizi, yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak 3. Kişiler ile paylaşacağımızı, yurtdışına aktaracağımızı ve Kanun’un getirdiği usul ve esaslara uygun davranacağımızı bilgilerinize sunarız.

2) Kişisel Verinin Tanımı ve 4 Son Safety Tarafından Toplanan ve/veya İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri Kanun’da “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır.

4 Son Safety’nin İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi; çalışanlarımızın; kimlik bilgilerini, kendisini ve ailesini gösterir şekilde nüfus kayıt örneğini ( nüfus kayıt örneğinde yer alan yakınlık derecesi, isim & soyisim, anne ve baba adı, doğum yeri, medeni hal, din, evlenme/boşanma/vefat tarihi, bilgilerini toplamakta ve işlemekteyiz.) sağlık durumu bilgilerini, aile bilgilerini ( çalışanımızın belirleyeceği ailesinden ve/veya yakın çevresinden bir kişinin yakınlık derecesini, bu kişinin telefon numarasını ve adresini toplamakta ve işlemekteyiz) , banka bilgilerini ( banka adı, hesap numarası, IBAN numarası bilgilerini toplamakta ve işlemekteyiz) ikametgah bilgilerini, adli sicil bilgilerini, fiziksel özelliklerini (Beden ölçüleri, ayakkabı numarası vb.), iş deneyimi bilgilerini, eğitim bilgilerini, kan grubu kartını, toplamakta ve işlemektedir.

4 Son Safety’nin Muhasebe Birimi; müşterilerimizin kredi kartı bilgilerini mail order formunu müşterilerimizin doldurmasıyla topluyoruz ve bunları mali müşavirlik ve muhasebe konularında hizmet aldığımız mali müşavirimiz ile paylaşıyoruz ve mail order formu ile bildirdiğiniz isim&soyisim, şirket ismi ve kredi kartı bilgilerinizi 10 ( on) sene süre ile saklıyoruz;
www.n11.com isimli web sitesi üzerinden yaptığımız satışlarımız için gerçek kişi müşterilerimizin T.C. kimlik bilgilerini www.n11.com isimli web sitesi ile paylaşması neticesinde, www.n11.com isimli internet sitesi bu kişilerin T.C Kimlik bilgilerini, isimlerini, soyisimlerini ve adreslerini bize aktarıyor biz de anılan gerçek kişi müşterilerimizin T.C kimlik bilgilerini, isimlerini & soy isimlerini ve adreslerini 10 (on) sene süre ile saklıyoruz.
İş Sağlığı ve Güvenliği biriminin topladığı kişisel verilere ilave olarak personellerimizin SGK hizmet listesinde bulunan T.C Kimlik numaralarını, isim ve soyisim bilgilerini, proje işini- alt yüklenici olarak işini aldığımız 3. Kişi konumundaki Şirketler ve/veya Şahıslar ile paylaşıyoruz.
3. Kişi konumundaki Şirket veya Şahıslardan aldığımız projelerde/işlerde görevlendireceğimiz alt yüklenicilerin ve bu alt yüklenicilerimizin çalışanlarının kimlik bilgilerini, adres bilgilerini ve SGK bilgilerini proje aldığımız 3. Kişi konumundaki Şirketler ve/veya Şahıslar ile paylaşıyoruz.
Muhasebe ve İdari İşler ve İnsan Kaynakları birimi olarak Şirketimiz’e iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının özgeçmişlerini, isim ve soyisim, T.C Kimlik numarası ile adres, telefon, cep telefonu, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerini özgeçmişi paylaştığımız 4 Son Safety yöneticisinin ya da çalışanın e-posta kutusunda veya bilgisayarında depoluyoruz/saklıyoruz.

4 Son Safety’nin İdari işler ve İnsan Kaynakları Birimi; Yeni Çalışan adayları yönünden : istihdam bürosu niteliğini haiz web siteleri aracılığı ile yeni çalışan adayından gelen başvurularda, adayın özgeçmişi ilgili web sitesin üzerinden 4 Son Safety yöneticileri tarafından görüntülenmekte ve incelenmektedir. İş görüşmesine çağrılacak yeni çalışan adaylarının özgeçmişi e-posta ortamında 4 Son Safety’nin İdari İşler ve İnsan Kaynakları ile paylaşılmaktadır.

Yeni Çalışan adayının 4 Son Safety ile yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmasa dahi bu kişilerin özgeçmişleri 4 Son Safety çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin e-posta kutularında ve bilgisayarlarında depolanmaktadır.

4 Son Safety Çalışanlarının Özlük Bilgileri: Yürürlükte bulunan İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatı gereği çalışanlarımızın; vesikalık fotoğrafını, arkalı & önlü nüfus cüzdan/ T.C Kimlik kartı fotokopisini, e-devlet üzerinden alınmış ikametgah belgesini, e-devlet üzerinden alınmış nüfus kayıt örneğini, e-devlet üzerinden alınmış adli sicil kaydını, kan grubu kartını ( Nüfus Cüzdanında yazılı olması halinde talep edilmemektedir.), aile bireylerinin telefon numarasını, cep telefonu numarasını, e-posta adresini, ev adresini, iş adresini, diploma aslını veya e-devlet üzerinden alınan çıktısını, sağlık raporunu, eğitim sertifikalarını ( iş veya sektör ile ilgili – varsa ) kağıt /basılmış kopya olarak dosyalayarak kilitli dolaplarda depolamaktayız. 4 Son Safety çalışanlarının bu belgelerine erişim sadece 4 Son Safety Genel Müdürü, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı ile İnsan Kaynakları çalışanlarınca erişilebilmektedir.

4 Son Safety İnsan Kaynakları Birimi; insan kaynakları birimi süreçlerinin yönetimini yapabilmek adına kullandığımız insan kaynakları süreçlerine ilişkin bilgisayar programında 4 Son Safety personelinin kişisel verilerini bilgisayar ortamında saklamaktayız. Anılan bilgisayar programında kullandığımız kişisel verilerin korunması ve gizliliğinin sağlanması ilgili insan kaynakları programını yazan yazılım şirketinin gizlilik politikası ile korunmaktadır.
4 Son Safety çalışanlarının özlük dosyalarını yürürlükte bulunan mevzuat gereği 10 (on) sene süre ile saklanabilir kopya olarak saklıyoruz.

4 Son Sanayi Ticaret A.Ş olarak; vereceğimiz tekliflerde, teklif verdiğimiz kişinin adına&soyadına ve iletişim bilgilerine ( e-posta ve telefon numaraları) yer vermek suretiyle teklifleri depoladığımız gibi, teklifin onaylanması durumunda onaylayan Şirket’in veya Kişinin yetkilisinin adını, soyadını ve imzasını depolamaktayız.

3) Kişisel Veriler 4 Son Safety tarafından hangi yöntem ile toplanmaktadır ve hukuki sebebi

4 Son Safety kişisel verilerinizi, çalışmak üzere 4 Son Safety’e yaptığınız iş başvurusu sırasında gerek şahsen gerekse de özel istihdam büroları vasıtasıyla gönderdiğiniz özgeçmişiniz, doldurduğunuz iş başvuru formu, 4 Son Safety ile gireceğiniz sözleşme ilişkisi başta olmak üzere her türlü istihdam ilişkisinin ve/veya ticari ilişkinin ifası kapsamında gerek e-posta, gerek akıllı telefonlarda kullanılabilen sohbet programları üzerinden gönderdiğiniz mail order, fotoğraf, sesli ve/veya görüntülü mesajlar, ses kayıtları , www.4sonsafety.com isimli web sitesi, müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin çalışanlarının, 4 Son Safety’e gönderdikleri e-postalar, mektuplar, yazışmalar aracılığı ile toplamakta ve işlemektedir.

4 Son Safety’nin kişisel verilerinizi toplamasının hukuki sebebi Türkiye Cumhuriyeti Kanunları, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren bir ticaret şirketi olarak ticari faaliyetlerini ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, ticari faaliyetlerinin, bu faaliyetler kapsamında gerek çalışanlar, gerek müşteriler, gerek sözleşme ile ilişki kurduğu kişi ve kurumlar ile kurduğu ve/veya kuracağı sözleşmesel ilişkilerin devamının sağlanmasıdır.

4) 4 Son Safety’nin 3. Kişilerden topladığı Kişisel Veriler nelerdir?

4 Son Safety olarak alt yüklenicilerimizden, alt yüklenicisi olduğumuz gerçek/tüzel kişi&kurumlardan, ticari faaliyetlerimiz kapsamında kullandığımız bilgisayar programı ve uygulamalardan gerek bu sayılanların çalışanlarının gerekse de çalışanlarının yakınlarının yukarıda II numaralı başlıkta saydığımız kişisel verilerinizin tamamını veya bir kısmını toplayabiliriz.

5) 4 Son Safety Kişisel Verileri hangi amaçla işlemektedir?

4 Son Safety, iş sağlığı ve güvenliği alanında ticari faaliyetlerde bulunan bir ticaret şirketi olarak kişisel verilerinizi Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının, ticari faaliyetlerinin ve 3. Kişiler ile imzaladığı/ imzalayacağı sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirme amacı başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği malzemeleri tedariki, tedarikçisi olduğumuz kişilerin& kurumların & şirketlerin ürettikleri/ithal ettikleri ürünleri müşterilerimize, müşteri adaylarına satmak, pazarlamak, 4 Son Safety’nin bilgisayar sistemlerinin, programlarının ve/veya veri tabanının ticari faaliyetlerin/ticari hayatın devamının ve sürekliliğinin sağlanması üzerine doğru, güvenli, işler bir şekilde işletilmesi amacıyla, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, alt yüklenicilerimizin kullandığı bilgisayar programlarının, uygulamalarının, mobil uygulamaların, web sitesinin güncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek amacıyla işlemektedir.

6) 4 Son Safety Kişisel Verileri nerelere aktaracaktır, kimlerle paylaşacaktır? Kimlere hangi amaçlarla aktaracaktır?

4 Son Safety kişisel verilerinizi ticari faaliyetleri kapsamında tedarikçileri, alt yüklenicileri, müşterileri ve bunların çalışanları, ileride ticari işbirliği yapılacak diğer yurtdışında yerleşik kişi ve/veya şirketlere, hizmet ve mal tedarik ettiği alt yüklenicileri/tedarikçileri, 4 Son Safety’e yazılım/ uygulama sağlayan yazılım şirketlerine ve yurtdışına aktarabilecektir.

7) Kişisel Verilerin 4 Son Safety tarafından Saklanması ve Güvenliğinin Temin Edilmesi ile Saklanma Süresi

4 Son Safety Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilerinizi hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, Kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak, amacıyla kişisel verilerinizin basılı kopyalarının kilitli dolaplarda saklanması, bilgisayar sistemlerine dışardan erişimin engellenmesi için gerekli yazılımların kullanılması gibi gerekli güvenlik önlemlerini ve teknik, idari önlemleri alacaktır.

T.C Kanunları ile başta Türk Ticaret Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında işbu bilgilendirme metninde yer alan ve süresiz olarak saklanması gereken kişisel verileriniz süresiz olarak 4 Son Safety tarafından saklanacaktır. Süresiz olarak saklanması gerekenler ve yukarıda 10 (on) yıl boyunca saklanacağı belirtilenlerin dışında kalan kişisel verileriniz 4 Son Safety ile ticari ilişkinizin ve/veya işçi&işveren ilişkinizin sona ermesinden itibaren 1 (bir) yıl içinde imha edilecektir.

8) Kişisel Veri Sahibinin hakları nelerdir?

Kişisel Veri Sahibi herhangi bir zamanda veri sorumlusu 4 Son Safety’e başvurarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11’inci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

Kanun’da tanımlanan haklarınız doğrultusunda kişisel verileriniz ile ilgili sorularınızı ve taleplerinizi info@4sonsafety.com adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz 4 Son Safety tarafından en kısa süre içerisinde ve her hâlükârda en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

IX) Çerez politikası ve çerezler ile topladığımız kişisel veriler ve uygulamalar nelerdir?

4 Son Safety’nin web sitesi olan www.4sonsafety.com aracılığı ile sadece tarayıcınızın diline ilişkin bilgileri toplamaktadır. Bunun dışında kullandığımız çerezler ile halihazırda herhangi bir kişisel verinizi toplamıyoruz. Ancak kullanacağımız çerezlerin ileride değişiklik göstermesi halinde çerez politikamızın ve dolayısıyla aydınlatma yükümlülüğümüzün içeriğinin değişiklik gösterebileceğini bilgilerinize sunarız.

***4 Son Safety zaman zaman işbu Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili bilgi notunu ve içeriğini güncelleyebilir ve mevzuatta meydana gelecek değişiklikleri dikkate alarak ilave bilgilendirmeler yapabilir. Bu kapsamda zaman zaman web sitemizi ziyaret ederek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olarak hazırladığımız bilgilendirmeyi dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.